Monthly Archives: március 2014

Révész Sándor interjú – 2013. szeptember 8. Bikal – Puchner Kastélyszálló És Reneszánsz Élménybirtok

30 március 2014

Mikszáth Kálmán: A kőszívű férj

29 március 2014

mikszathNem mese

Október közepe van, és Ákos még mindig nem jött haza a fürdőből. A fákról hulladoznak a sárgult levelek; a szél süvölt, sikogat az erdőkben; komor, nehéz őszi felhők gyülekeznek az égen… és Ákosnak semmi híre.

A nyár elején ment el; orvosai Pöstyénbe küldték. Ákos, amint mondá s mutatta, nehéz szívvel vált meg nejétől, aki Aporfalván maradt, hogy ott bevárja férjét. A hű nő könnyezve búcsúzott el szeretett urától, s már rég elnyelte a kocsit a poros országúton a távolság köde, midőn a bánkódó asszony a kastély erkélyén még mindig kendőjét lobogtatta.

Minő visszás helyzet! Az asszony egy elátkozott felvidéki fészekbe temetkezik, elzárja magát a világtól, a társadalomtól, a férj pedig fürdőre utazik!… (more…)

Rajnai Lencsés Zsolt: Ezer seb emlékére

28 március 2014

ezer

Tolvaj szerencse szülte most e percet,
min csüng mélán, búsongón agg korom,
elfáradt idők jajszavához szerzett
mégis csöndes órát ez alkonyon.

Leült épp a szívem, s tán le is rogyott,
múlt korokba szállt emlékezete,
gyermekkor meséje kissé megkopott:
szavai, vesszői s ékezete… (more…)

József Attila: (HA NEM SZORÍTSZ…)

28 március 2014

Ha nem szorítsz úgy kebeledbe, jozsef-attila-003
mint egyetlen tulajdonod,
engem, míg álmodol nevetve,
szétkapkodnak a tolvajok
s majd sírva dőlsz a kerevetre:
mily árva s mily bolond vagyok!

Ha minden percben nem kecsegtetsz,
hogy boldog vagy, mert nekem élsz,
görnyedő árnyadnak fecseghetsz,
hogy gyötör a magány s a félsz.
Nem lesz cérna a szerelmedhez,
ha úgy kifoszlik, mint a férc.

Ha nem ölelsz, falsz, engem vernek
a fák, a hegyek, a habok.
Én úgy szeretlek, mint a gyermek
s épp olyan kegyetlen vagyok:
hol fényben fürdesz, azt a termet
elsötétítem – meghalok.

1937 tavasza – nyara

Balla Eszter – Kopogtatás nélkül (Én József Attila cd)

28 március 2014

Horváth Péter: A lélekfilozófia értelmezési perspektívái a 20. századi Arisztotelész-irodalomban

27 március 2014

arisztotelesz-001A jelenkori szakirodalom megkerülhetetlen kérdése az arisztotelészi filozófia egységének, az elméletek következetességének kérdése. Általános jellegű magyarázatok a következő problémákra mutatnak rá. Arisztotelész nézetei módosultak élete során, s a fejlődést a keletkezéstörténeti analízis tárja fel. Gondolkodása határozottan problematizáló, inkább foglalkozik a kérdések megfelelő megfogalmazásával, mintsem a megoldásokkal. Miközben érdeklődése és alapvető felfogása jelentősen eltér a platóni filozófiától, fogalmiságában némelykor továbbra is arra ráutalt marad, s ezáltal következetlenségek jelennek meg a szövegekben. (more…)

Mentális morzsák – 2014.03.27.

27 március 2014

Semmi sem rombolja annyira az ember testét, mint a tartós tétlenség. (Arisztotelész)

Dési Edit: A lelkiismeret mint a naiv etika fogalma

26 március 2014

„Az a megszoktam jósige, a daimonion szava,platon-001
egészen idáig mindenkor nagyon sűrűn
jelentkezett, és a legkisebb dologban is ellenem
szegült, ha valamit nem helyesen akartam
cselekedni…”
(Platón: Szókratész védőbeszéde)

Magyarul a lelkiismeret szó számos állandósult szókapcsolatban szerepel és igen széles körben használatos. Az Értelmező szótár szerint a lelkiismeret lehet nyugodt, tiszta, jó, rossz, bűnös, élő, eleven, sőt kényes is. Lelkiismeretünket megvizsgálhatjuk, megnyugtathatjuk, elaltathatjuk, de akár meg is alkudhatunk vele. A lelkiismeret megszólalhat, tilthat, vádolhat, furdalhat és mardoshat (BÁRCZI–ORSZÁGH 1959–1962). De vajon miért nem mondhatjuk, hogy majd kisült a szeme a lelkiismeret-furdalástól, vagy hogy lelkiismeret-furdalás ég az arcán? Vajon mivel magyarázható, illetve mennyiben prognosztizálható egy adott szó használati köre? Mennyiben függ ez össze, illetve következik az adott nyelvben kódolt világképpel? A szemantikán belül számos elmélet lényegében ezekre a kérdésekre keresi a választ (LAKOFF–JOHNSON 1980; LAKOFF–TURNER 1989; ARUTYUNOVA 1990; BARANOV–KARAULOV 1994; JAKOVLEVA 1994; PAVLOVICS 1995 stb.).

Az elmúlt években az ún. naiv nyelvi világkép vizsgálata és rekonstruálása az orosz nyelvészeti vizsgálatoknak is a homlokterébe került. Az alábbiakban három, az orosz naiv etika egyik kulcsfogalmával, a совесть (lelkiismeret) szóval foglalkozó tanulmány összehasonlító ismertetése után kitérek a magyar fogalomnak néhány, az oroszétól eltérő lényeges sajátosságára is. (more…)

Cseri Kálmán: Anyagi és lelki értékek

26 március 2014

Az alábbi prédikáció elhangzott szóban, Pasaréten, 2011. január 2-án, vasárnap.

cseriAlapige: Zsid 13,5-6

Ne legyetek pénzsóvárak, érjétek be azzal, amitek van, mert Ő mondta: “Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged.” Ezért bizakodva mondjuk: “Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem?”

Ebben az igében, amit sokan olvastunk néhány napja a bibliaolvasó vezérfonalunk szerint, két értéket tesz egymás mellé a szentíró: a pénzt és az Istennel való közösséget.

Pénzen most többet értsünk, mint az, amivel fizetünk a pénztárnál. Jelentse ez az anyagi javak összességét úgy, ahogy Luther Márton olyan kedvesen és szellemesen sorolja, amikor a Mi Atyánk-nak azt a kérését magyarázza, hogy a mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Azt mondja: itt gondoljunk mindarra, ami életünk anyagi feltétele: az élelemre, a ruházatra, a lakásunkra, a családra, az emberi kapcsolatokra, de még a szakmai sikerekre is, a hivatásunkban elért eredményekre – mindarra, ami az élet anyagi feltétele. De a teljes életnek lelki feltételei is vannak. Erről sokan sokszor elfeledkeznek, ezért lett ilyen szegényes az életünk, amilyen. (more…)

Mr. Jones (Richard Gere) Movie Trailer

25 március 2014

Isaac Asimov: A chipes mosolya

24 március 2014

asimov Johnson mesélt, ahogy az öregek szoktak. Előre figyelmeztettek, hogy a chipesekről fog beszélni, azokról a különös alakokról, akik a huszonegyedik század elején egy nemzedéknyi időre feltűntek az üzleti életben. De hát végül is ő fizette a kitűnő vacsorát, úgyhogy szívesen végighallgattam.
Az első szava pontosan az volt, amire számítottam.

– A chipeseket – kezdte – semmiféle módon nem korlátozták akkoriban. Manapság annyira gúzsba kötik őket a szabályozók, hogy jóformán semmire sem használhatók, de akkoriban… Egy chipesnek köszönhető, hogy milliárdos nagyságrendű cég lettünk. Tudja, én választottam ki…

– Azt mondják, nem voltak hosszú életűek – vetettem közbe.

– Akkoriban nem. Egyszerűen kiégtek. Ha az idegrendszer kulcsfontosságú pontjaiba mikrocsipeket építenek be, akkor maximum tíz év alatt kiégnek a vezetékek. Tehát ilyenkor a chipesek nyugdíjba vonultak, csak tudja, egy kicsit gügyék lettek. (more…)

Mentális morzsák – 2014.03.23.

23 március 2014

A háború, néhány év múltán, éppoly szerencsétlenségbe dönti a győzteseket, mint a legyőzötteket. (Voltaire)

… de a bohóc sírt trónja alján…

22 március 2014

bohoc

Ott ült a Császár. Dús hajában hét csillag volt a diadém. Rabszolganépek térden állva imádták, barna köldökén a Göncöl forgott, válla balján lámpásnak állt a holdkorong: de a bohóc sírt trónja alján: “Mit sírsz” – rivallt reá –  “bolond, nincs szív, mit kardom át ne járna, enyém a föld!”… S hogy este lett, egy csontváz tántorgott eléje s elfutta, mint egy porszemet. (Faludy György, Haláltánc-ballada, részlet)

BOGGIE : PARFÜM

21 március 2014

Gáti Oszkár – Rambo vers (Egy kis humor)

21 március 2014

Nagy László: Ki viszi át a szerelmet…. – egy kicsit másképp… :)

 

Következő oldal »